สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษ 6 รอบ 72 พรรษา
EIT 2024
01
02
3 มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
Banner ศธจ.นครปฐม
No gift policy 2
439881667_824800499691201_8170561737569371458_n
previous arrow
next arrow

5 สาขาวิชา ที่สมัครเรียนอาชีวะสูงสุด ปวช.คือ ช่างยนต์ / ปวส.คือ ไฟฟ้า (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค.2567) ยังเปิดรับไปจนถึง พ.ค.นี้

23 มี.ค.2567 : นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากการรายงานแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รวบรวมข้อมูลจากระบบการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ผ่านทาง admission.vec.go.th

พบว่า สาขาวิชายอดนิยมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) อันดับ 1 คือ ช่างยนต์ จำนวนผู้สมัครเรียน 14,008 คน รองลงมาคือ ช่างไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี ช่างกลโรงงาน ตามลำดับ

และสาขาวิชายอดนิยมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 1) อันดับ 1 คือ ไฟฟ้า จำนวนผู้สมัครเรียน 6,942 คน รองลงมาคือ การบัญชี เทคนิคเครื่องกล เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เทคนิคการผลิต ตามลำดับ

สอศ. ได้เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 900 แห่ง โดยตั้งเป้าหมายได้ที่ 281,220 คน แบ่งเป็นภาครัฐ 209,841 คน และภาคเอกชน 71,379 คน ปัจจุบันมีผู้สมัครเรียนแล้ว 88,890 คน คิดเป็น 31.61 % ซึ่งเปิดรับสมัครไปถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ผ่านทาง admission.vec.go.th

ทั้งนี้ ประเภทสาขาวิชาอุตสาหกรรม ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือประเภทสาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริหารธุรกิจ ล้วนแล้วแต่เป็นสายงานที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ

ซึ่งนอกจากการเรียนอาชีวศึกษาจะมีหลักสูตรที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ มีการจัดการเรียนรู้ที่มีความทันสมัย หลักสูตรใหม่ ๆ เช่น หลักสูตร EV และหลักสูตรอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์การศึกษาแห่งอนาคตแล้ว ยังมีโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยในการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น

อาทิ การขับเคลื่อนสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน บริษัทชั้นนำในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านวิศวกรรมและยานต์ ฯลฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง พร้อมได้รับใบรับรองที่สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้ มีทุนการศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียน

และโอกาสในการไปฝึกปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งในระดับชาติและระดับสากล การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดย สอศ. มุ่งเน้นผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ ให้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เรียนจบแล้วมีงานทำ เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศต่อไป