สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษ 6 รอบ 72 พรรษา
EIT 2024
01
02
3 มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
Banner ศธจ.นครปฐม
No gift policy 2
439881667_824800499691201_8170561737569371458_n
previous arrow
next arrow

องค์ความรู้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

เพื่อให้การจัดการความรู้ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะทำงานการจัดการความรู้ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
จึงได้จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น

สำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของส่วนราชการ ในการค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ นำมาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ
ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กระบวนการจัดการความรู้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม


KM01 องค์ความรู้ที่ 1: การจัดทำสารศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและบริการประชาชน
ทักษะด้านดิจิทัลจะเป็นตัวช่วยสำคัญ สำหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร
และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก”
หรือ “Work less but get more impact” และช่วยส่วนราชการสร้างคุณค่า (Value Co-creation)
และความคุ้มค่าในการดำเนินงาน (Economy of Scale) เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0


KM02 องค์ความรู้ที่ 2: การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ………


การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)

  • ระบบสารบรรณ (รออัพเดท)
  • ระบบงบประมาณ (รออัพเดท)
  • ระบบเงินเดือน (รออัพเดท)
  • ระบบโพล (รออัพเดท)
  • ระบบตรวจสอบภายใน (รออัพเดท)