สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษ 6 รอบ 72 พรรษา
EIT 2024
01
02
3 มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
Banner ศธจ.นครปฐม
No gift policy 2
439881667_824800499691201_8170561737569371458_n
previous arrow
next arrow

ITA/OIT 2566

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA/OIT 2566

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม จึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมให้สาธารณชนรับทราบ ดังนี้

ข้อ

ข้อมูลพื้นฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08

Q&A

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบาย No Gift Policy

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม